Thursday, September 30, 2010

शाळेची आठवण...

शाळेची आठवण...
आठवतात ते दिवस,
वर्गात जाण्यासाठि धावायचो,
पहिला बॆंच पकडण्यासाठि,
अनेकदा धडपडायचो.

आठवते मला दप्तरातली,
पेन्सिल आणि दुहेरी रेघांची वही,
घ्यायला लागायची ग्रुहपाठावर,
नियमित आई बाबांची सहि.

रोज सकाळि प्रार्थनेला,
वेळेवर हजर राहणे,
मधल्या सुट्टित डबा खाऊन,
धावत मैदानावर जाणे.

हस्तकलेच्या तासाला,
काहितरी उपद्व्याप करणे,
अन वर्गासमोर शिक्षकांचा,
पाठित धपाटा खाणे.

खेळाच्या तासाला जाताना,
एका रांगेतुन चालणे,
अन परत येत असताना,
मित्रांच्या खोड्या काढणे.

सहामाहि परिक्षेनंतर येणा-या
दिवाळिच्या सुट्टिची मजा
आणि त्या सुट्टित बाईंनी दिलेल्या
दिवाळिच्या अभ्यासाची सजा.

वार्षिक परिक्षेच्या वेळि,
येणा-या उन्हाळि सुट्टिची तयारी,
अन निकाल लागल्यानंतर,
बाहेर पडायची आमची हुशारी.

परत नवीन वर्गात जाण्यासाठि,
मनं उत्साहि व्हायचं,
अन पहिला बॆंच पकडण्यासाठि,
पुनपुनधडपडायचं......

आई तुझी आठवण येते;

आई तुझी आठवण येते;
सुखद स्मृतींच्या कल्लोळांनी काळीज का जळते 
वात्स्ल्याचा कुठें उमाळातव हातांचा नसे जिव्हाळा 
हृदयांचे मम होऊन पाणीनयनीं दाटून येते
आई तुझ्याविण जगीं एकटापोरकाच मज म्हणति करंटा
व्यथा मनींची कुणास सांगूंकाळीज तिळतिळ तुटतें
हांक मारितो आई आईचुके लेकरूं सुन्या दिशाही
तव बाळाची हांक माउलीका नच कानीं येते
सुकल्या नयनीं नुरले पाणीसुकल्या कंठीं उमटे वाणी
मुकें पाखरूं पहा मनाचेंजागीं तडफड करतें
नको जीव हा नकोच जगणेंआईवांचुन जीवन मरणें
एकदांच मज घेई जवळींपुसुनी लोचनें मातें

आई फ़क्त तुझ्यासाठी.......

बांधून मनाशी खुणगाठी
निघालो धावत स्वप्नांपाठी
कचरते मनअडखळते पाउल
आई फ़क्त तुझ्यासाठी.......
कशी राहशील सोडून मला
सतावेल आठवण क्षणाक्षणा
रडन्यासाठी तुला आता
न लागेल कांद्याचा बहाणा
airport वर तुझा हात सोडवताना
माझं उसणं अवसाण...गळून गेलं होतं
शेवटच्या क्षणी जर बाबांनी तुला माघे खेचलं नसतं...
त्या विमानातलं एक सीट नक्कीच रिकामं गेलं असतं...
प्रत्येक वेळी तुला फोनवर बोलताना
गळा अगदी दाटून येतो.....
थांबवून हुंदका कसाबसा मी..
balance संपल्याचा बहाणा करतो..
कळुन ही न कळल्यासारखी तू..
मग माझंच सांत्वन करतेस...
पण मलाही माहित आहे आई..
फोन ठेवताच तू रडतेस...
इथे रोज pizza आणि burger खाताना...
तुझ्या भाकर भाजीची आठवण येते..
अशी तुझी आठवण काढून जेवताना मग..
का कुणास ठावूक..प्रत्येक गोष्ट खारटचं लागते...
ऑफिसातुन थकुन घरी आल्या नंतरतोंडातून
"आई चहा दे गं " अगदी सहज निघून जातं
आणि तू इथे नसल्याचं लक्षात येताच...
घर अगदी भकास भकास वाटू लागतं...
चहा पिण्याची इच्छा जाते मरून...
शरीर बोजड अन मन खिन्न खिन्न होतं.....
थकलेलं माझं शरीरलगेचच...
स्वताःला निद्रेच्या ताबी देतं...
सताड जागं माझ मन मात्रतुझा ..
केसांतून फिरणारा...गोंजारणारा हात शोधत राहतं...
सकाळी उठल्यानंतर पुन्हा मगं
माझी रोजचीच धावपळं सुरू होते...
आणि मग मनात विचार येतो...
तू असलीस की सर्व कसे सुरळीत होते...
अशा या माझ्या busy दिनचर्येत...
तुझी उणीव जाणवत राही क्षणोक्षणी
धावत येईन परत तुझ्यापाशी आई,
पहिली संधी मला मिळता क्षणी....
सरतील दिवस बघता बघता
परत येईन मी तुझ्याचपाशी...
ठेवून पायावर डोईमागेन तुझी माफ़ी
सोडून तुला नाही जाणार..पुन्हा कधीही मी परदेशी....

ती आई होती म्हणूनी


तुलाच ध्यावे , तुलाच गावे , तुला पूजावे आई !

"तुलाच ध्यावे तुलाच गावे तुला पूजावे आई !
जगत अवघ्या तुझासरखे दुसरे दैवत नाही ! "

"
चंद्राचे चांदणे तर नित्य बदलत असते 
परंतु,
आईच्या वात्सल्याची अमावस्या कधीच होत नसते !
नदीच्या पात्रतले पाणीही नेहमी वाढत - घटत राहते,
परंतु,
आईच्या प्रेमाचा प्रवाह 
कधीही घटत नाही आटत नाही !"

घरापासून दूर ......................

घरापासून दूर .......................
मी घरी कीतीही दिवसभर दंगा केला
तरी मला आई थोपताल्याशिवय कधीच झोपली नाही
घरापासून दूर म्हणुनच आता कदाचित
शांत झोप कधी लागलीच नाही
कुणी वीचारते "तुला घरी जाऊस वाटत नाही"?
कसा सांगू त्यांना घरातून निघताना
आईला मारलेली मीठी सोडवत नाही
आई तू सांगायची गरज नाही
तुला माझी आठवण येते
आता माझ्यासाठी डब्बा करायचा नसतो
तरीही तू सहा वाजताच उठतेस
तुझ्या हातचा चहा तुझ्या हातची पोली
तुझ्या हातची माझी न आवडती भाजी खायला
आजही जीभ आसुसली
घरापासून दूर .......
आई जग खुप वेगले आहे
तुझ्या सावलीत अगदी बिनधास्त होतो
आता रानागानत उन आहे
तू आपल्या पील्लान साठी
सगला केलस एक दीवस पिल्लं म्हणाली
आई आता आम्हाला जायचय
आंनी तू त्यांना जाऊ दीलस
आई तू इथे नाहीस
बाकी माझ्याकडे सगळे आहे
घरापासून दूर
जग खुप वेगले आहे

When I Walked In The Room

When I Walked In The Room,I Saw Your Face.
When You Smiled At Me, I Knew You Were The One.
When You Looked At Me With Your Beautiful Brown Eyes, I Knew You Were Feeling Me.
When We Touched Our Lips Together, I Knew This Wasn'T A Dream.
When I Left That Night, I Said To Myself This Was Love At First Sight...

Wednesday, September 29, 2010

If you ask me how much I love you

If you ask me how much I love you,
I won't say anything.
I'll just take
your hand,
Fill the gaps between your fingers
And hold on to you
Until
all your doubts are gone..

Tuesday, September 28, 2010

Sometimes,

Sometimes,
It's hard to find words to tell you
How much you mean to me.
A lot of times,
I don't say anything at all.
But I hope someday,

You'll
understand,
Having you is What I Live For.."

Friday, September 24, 2010

DARSHANA

Meaning of my name --
D : Determined but flaky.
A : Ambitious but stubborn.
R : Brilliant but obsessive.
S : Shrewd but overbearing.
H : Harmonious but subservient.
A : Ambitious but stubborn.
N : Inspiring but melodramatic.
A : Ambitious but stubborn.Henry Van Dyke Love Poem

Henry Van Dyke Love Poem
Time is too slow for those who wait,
too swift for those who fear,
too long for those who grieve,
too short for those who rejoice,
but for those who love,
time is eternity


--
Regards,
Darshana

Thursday, September 23, 2010

Many of life’s failures


1) Many of life's failures are people who did not realize how close they 
were to success when they gave up...

Life is full of challenges but nothing is impossible.. seems so... !!!


2) They say that time heals all wounds but all it's done so far is give me more time to think about how much I miss you.


3) Get a pillow
O.. Off ur lights
O.. On ur bed
D.. Dark all around

N.. No negative thoughts
I.. In the dream world
G.. Get all love
H.. Hide all tears
T.. Take careRegards,
Darshana

Who are we?

Who are we?
HINDU or MUSLIM
When there is
"ALI" in "DIWALI"
And
"RAM" is "RAMZAN"

Be UNITED n Stay UNITED


Wednesday, September 22, 2010

It breaks my heart

It breaks my heart; it makes me sad to think of all the times we had. 
You made me laugh and you made me cry. 
And all that I can do is sigh and wonder why. 

And dats y i say Moving on is simple, what you leave behind, that makes it so difficult. 
I guess dats y i'm still stuck...


Regards,
Darshana


Be silent in two situations: Wen u feel one can't understand ur feelings from ur words & when one can understand u without any word

if you allow things to surprise you, you will easily get confused

Blessings! Had to forward this....

Have a nice day!
If you woke up this morning
with more health than illness,
you are more blessed than the
million who won't survive the week.If you have never experienced
the danger of battle,
the loneliness of imprisonment,
the agony of torture or
the pangs of starvation,
you are ahead of 20 million people
around the world.If you attend a church meeting
without fear of harassment,
arrest, torture, or death,
you are more blessed than almost
three billion people in the world.
If you have food in your refrigerator,
clothes on your back, a roof over
your head and a place to sleep,
you are richer than 75% of this world.If you have money in the bank,
in your wallet, and spare change
in a dish someplace, you are among
the top 8% of the world's wealthy.
If your parents are still married and alive,
you are very rare,
especially in the
United States.If you hold up your head with a smile
on your face and are truly thankful,
you are blessed because the majority can,
but most do not.
If you can hold someone's hand, hug them
or even touch them on the shoulder,
you are blessed because you can
offer God's healing touch.If you can read this message,
you are more blessed than over
two billion people in the world
that cannot read anything at all.


You are so blessed in ways
you may never even know.


This blessing will only keep working if it is continuously passed around. If you are a recipient of a blessing, keep the blessing working by being the source of blessing to other people.


Regards,
Darshana

If an Egg is broken by an outside force…… a life ends. But if an Egg breaks from within…… life begins.

Great things always begin from within.


Regards,
Darshana