Sunday, October 31, 2010

पण प्रेम निभावणं कठीण असतं.....

पण प्रेम निभावणं कठीण असतं.....

हातात हात घेउन चालणं सोपं असतं
पण तोच हात आयुष्यभर हातात घेउन
पाउलवाट शोधणं कठीण असतं,

कधी कधी एकमेकांत गुतंत जाणं सोपं असतं
पण ती गुतंवणूक आयुष्यभर जपणं कठीणं असतं
माझा तुझ्यावर विश्वास आहे हे म्हणणं सोपं असतं
पण तोच विश्वास कायम ठेवून वाटचालं
करणं मात्र कठीणं असतं

प्रेमात खुप वचनं आणि शपथा देणं सोपं असतं
पण ती वचनं आणि शपथा निभावनं
मात्र फ़ारच कठीणं असतं

प्रेमात खोटं बोलणं सोपं असतं
पण खर बोलून प्रेम टिकवनं
मात्र नक्कीच कठीणं असतं

म्हणून सांगतो की प्रेमात पडणं
सोपं नसतं, सोपं नसतं, सोपं नसतं

Should your car break down,

Should your car break down,
Leaving you miles away
From assistance ...
Think of the paraplegic
Who would just love
To have the opportunity
To take that walk...

Should you find yourself

Should you find yourself
At a loss and pondering,
What is life all about
And what is my purpose? ...
Be thankful!
There are those who didn't live
Long enough to get the opportunity...

Friday, October 29, 2010

Definition of true love is

Definition of true love is: You are happiest when you are with the one you love..but when you are not all it takes is a message or phone call to make you happy..!


Patience surely pays off..
Its on YOU how you take the reruns as..

what I want is not what I need
What I need is not what I want

Any negative attitude on the part of others towards you is their pain, not yours.

I don't wanna dream of success. I'm wide awake, and I will work towards it...

Wednesday, October 27, 2010

Never rush into falling in love

"Never rush into falling in love,
Because love never runs out.
Let love be the one to knock at your door.
Besides, true love is worth waiting for.."

Monday, October 25, 2010

Rajnikanth" - straight from IT..miinnddd it !!!!!!!!!!!

Rajnikant's programs don't have Catch blocks... Because when Rajnikant's
program throws an exception, nobody can catch it! Only Rajnikant himself
can!! :P


TAGAGATAGAGA!

*********************************************************************************

When Rajnikant comes online, all servers shut down!

Because, the King of SERVERs is online...

********************************************************************************
Rajnikant never writes queries to the Databases. Databases send their
queries to Rajnikant!


*********************************************************************************

Rajnikant never gets a DivideByZero exception. In any such case, 1/0 defines
itself..


*********************************************************************************

Rajnikant reads only one slide for perception;

As he says " if I read one slide its similar to reading 100 slides"

Mind it>>>>>>>>>

*********************************************************************************

Compiler doesnot warn Rajnikant , Rajnikant warns compiler .....

*********************************************************************************

Rajnikant can execute a program before compiling

*********************************************************************************

Default Value For Rajnikant is DEATH!!!!!!!!

*********************************************************************************

Rajnikant can ROLLBACK A TRUNCATED TABLE!

*********************************************************************************

Rajinikanth invented SQL!!

*********************************************************************************

Rajinikant can access even private member variables from a different
package!!!..

*********************************************************************************

Rajinikant can rollback his age in presence of commit.

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------

There is no main function in rajnikant's code.......every function is named
"RAJNIKANT"

And dare compiler produce an error!

*********************************************************************************

Rajnikant's codes are never reviewed, if he makes an error, that's an
invention.

*********************************************************************************

Rajnikant does not have any data type, because nothing can define Rajnikant.

*********************************************************************************

Rajnikant's for/while loop does not have an exit condition, he exists when
he desires so.

*********************************************************************************

Rajnikant has written a software for himself, where he can set his age to
any value he wants.

*********************************************************************************

Rajnikant does not use a key board, he communicates with computer through
mind power.

*********************************************************************************

Rajnikant does not install an anti-virus on his PC. All computer virus are
looking for an Anti-Rajanikant software to save themselves from hands of
Rajanikant.

Friday, October 22, 2010

आयुष्याचं गणित सारं

आयुष्याचं गणित सारं
बदलून गेलं आहे
आयुष्यातून एक कोणी
वगळुन गेलं आहे

माती मध्ये रोवून सुद्धा
आभाळाला टेकले नाही
आभासाच्या दुनियेमध्ये
भास् समजुन भेटले नाही

सर्वी कड़े अंधार मला
रोज भेटून गेला
उन्हाळ्यातला पाउस तसा
मला रडवुन गेला ..

संतापाच्या लाटे मध्ये
मी हरवून जाते
पाण्या अभावी मासे पाहून
मी गहिवरून येते ..

शोधून सुद्धा सापडत नाही
खरं खुरं प्रेम ..
दुनियेपासून धावत असते
हाच माझा नित्य नेम ...

Wednesday, October 20, 2010

असे मित्र असावेत ......

असे मित्र असावेत ......

1) मित्र परिसासारखे असावेत म्हणजे
आयुष्याचं सोनं होतं.
2) आयुष्यात
भावनेपेक्षा कर्तव्य मोठे असते.
3)दु:ख कवटाळत बसू नका; ते
विसरा आणि सदैव हसत रहा.
4) आयुष्यात
काही करून दाखवायचे असेल तर आपण काय
आहोत ? यापेक्षा आपण काय होऊ
शकतोयाचा विचार करायला हवा, जगात
अशक्य काहीच नसतं.
5)मळलेल्या वाटा अधोगतीला कधीही नेत
नाही , हे जितकं खरं तितकेच
त्या प्रगतिचामार्ग दाखवीत नाही, हे
ही खरं.
6) गंजण्यापेक्षा झिजणे
केव्हाही चांगले !यशाजवळ
पोहोचण्यासाठी कधीही शॉर्टकट
नसतो .
7) आयुष्यात नशीबाचा भाग फ़क्त
एक टक्का आणि परिश्रमाचा भाग
नव्याण्णव टक्के असतो .
8) आपण
वाऱ्याची दिशा बदलू शकत नाही. परंतू.
आपला पतंग मात्र निश्चितच
नियंत्रितकरु शकतो
.9)तुम्ही आपल्या कर्माचा पडदा काचेसारखा स्वच्छ
कराल तर त्यातून तुम्हालापरमेश्वर
दिसेल .
10) थोरांचे सदगुण घेणे हीच
त्यांना वाहिलेली खरी श्रध्दांजली !
11) थोर काय अगर सामान्य काय !
प्रत्येकाला प्रत्येकाची गरज
ही असतेच .
12) दुर्बल व्यक्ती एखादे
उच्च ध्येय समोर ठेवून समाजात वावरु
लागते तेव्हा धाडस वसाहस हे गुण
तिच्यात आपोआप येतात .
13) दु:ख
विभागल्याने कमी होते आणि सुख
विभागल्याने वाढते .


असे मित्र असावेत ......

पैसा मिळवण कठिण आहे.. the best love story...

पैसा मिळवण कठिण आहे.. the best love story...


तुझ्या रुपात मन कैद माझे झाले.
तो कविता वाचत होता.
"गप रे" ति वैतगली होति.
जरा सिरीयस बन. २ वर्षे झालीत..
बाबा मागे लागलेत लग्नासाठी..

माझा हो कळव.. तो हसत म्हणाला..
अन काय कळवणार? तुला ना नोकरी,
ना काहि व्यवसाय. अरे लग्न म्हणजे गंमत नाहि.
अग गंमतच आहे. लग्न म्हणजे सहजिवन, प्रेम,
एक मेकात आडकण.लग्न म्हणजे संलग्न.

वेडा आहेस. अरे लग्न म्हणजे संसार,
म्हणजे घर, दुध, किराणा, मुल, म्हणजे पैसा..ति म्हणाली
हातात हात तुझा, अन तुझी साथ. पैसा येइल. येतो. तो म्हणाला
पैसा म्हणजे परसातल प्राजक्ताच झाड नाहि.
हालवल कि फुलांनी आंगण भरुन जात..तिन फटकारल..

अग पण, तो बोलायच्या आतच ति म्हणाली..
पैसा कि प्रेम हा वाद विवाद कालबाह्य आहे..
प्रेमाच्या जागी प्रेम आहे, अन पैसा त्याच्या जागि.
तु मल खुप आवडतोस.. पण तु मला विचार करुन निर्णय दे.
तिन अल्टिमेटम दिला..

१५ ऑगस्ट चा दिवस होता आज खिशात पैसे होते.
दिवस तिच्या बरोबर मजेत घालवायचा होता.
त्यान तिला फोन केला.बर झाल, फोन केलास,
मला पण तुझ्याशी बोलायच आहे.ति म्हणाली.
नो प्रोब्लेम.. ताज मधे भेटु. काय?.. ति उडालीच.

ताज च्या थंडगार वातावरणात, ति सुखावलि होति.
मग काय ठरल?.तिन विषयाला हात घातला.
तो बोलतच नव्हता. मी थांबु शकत नाहि.
हि आपली शेवटची भेट.. तिच्या बोलण्याला धार होति..

तो आतुन तुटत चालला होता..प्लिज..
अरे प्लिज काय? सारच कठीण आहे.ति म्हणाली.
मी निघते? ..प्लीज थांब, मला एक संधी दे..तो म्हणाला.
तु फक्त एक वर्ष दे मला, तुल पाहिजे तेवढा पैसा देतो...तो म्हणाला.

ति खळखळुन हसली." वेडा रे"अरे पैसा म्हणजे?...
आय नो.. त्यान वाक्य तोडल."किति पैसे लागतात संसाराला?
लाखो रुपये ति म्हणाली..ठीक आहे. एक डिल.तो म्हणाला.
आपण पुढच्या १५ ऑगस्ट ला आपण इथच, ताज मधे,संध्याकाळी. ७ ला भेटु.
अन काय करु..तिन विचारल..
मी त्या दिवशी तुझ्या पायावर ७५ लाख रुपये ओतिल...तुला संसारा साठी.

त्या चित्रपटांत हिरो हिरॉइन ला नोटांनी अंघोळ घालतो तशी.अंघोळ घालीन...
तो हसत म्हणाला."मॅड आहेस." पण म्हणुनच तु मला आवडतो.ति..
पण वचन दे, वाट पहाशील म्हणुन.. तो म्हणाला.
ठिक आहे, पण ७५ रुपये तरी आणशील अस वाटत नाहि. ति हासली. .....
continue.....


१५ ऑगस्ट.. तो तिचि ६ वाज ल्या पासुनच वाट पहात होता.
तेच टेबल होत, मागच्या वर्षीच, ति ये‌इल? तो अस्वस्थ होता
७ वाजायला आले होते, अन तेवढ्यात ति आत येताना दिसली.
तिच्याशी नजरानजर होतच त्यान हात हलवला.
हाश हूश करत ति समोरच्या खुर्चीवर बसली.

कशी आहेस? फार गरम होत आहे. पहिल पाणी पिते.
म्हणत उठुन ति त्याच्या समोरच्या ग्लास घ्यायल वाकली.
ति वाकली असताना, त्याला ब्ला‌उज मधे लपवलेल्या मंगळसुत्रचा पदर दिसला.
अग मी मागवतो म्हणेपर्यंत तिन ग्लास तोंन्डाला लावला होता.

अरे फार पाणी पाणी झाल होत.. हं आता बोल.
काय बोलु? तुच सांग. तिच्याकड बघत तो म्हणाला.
मग काय? कुठे आहे ७५ लाख? ति हसत म्हणाली..
त्याचा चेहेरा पड्ला होता., नाहि जमल, तु म्हणालीच तेच खर.
७५ लाख काय ७५ रु जमले नाहि. पैसा मिळवण कठिण आहे..

जा‌उ देत, मला माहित होत, ति समजावणीच्या स्वरांत म्हणाली.
मल पण तसच वाटत होते. पण म्ह्टल तुला शब्द दिला होता...
तो बघत होता..अजुन काय? पडलेल्या चेहे~यानि तो म्हणाला.
सांगु ति म्हणालि.. अरे माझ लग्न झाल, घरचे मागे लगलेच होते.
तो बॅन्केत आहे, १ बेडरुम च घर आहे... तुझ अस.. ति म्हणाली. सॉरी..

तुझ खर आहे., तु ठीकच केल, माझ्याबरोबर.... वायाच गेल असत.
तो म्हणाला.. ठीक आहे. मी निघते, तुला आता अस भेटण बर नाहि...ति.
बरोबर आहे. निघते... ति म्हणाली.. तो तिच्या पाठमो~या आकृति कडे बघत होता..

तो बराच वेळ तो बसुन होता. सार संपल होत.
रुम च्या नोकरानि टॅक्सीत सामान भरल..
सर कुठे? टॅक्सी ड्रायव्हर ने विचारले.
सहारा एयर पोर्ट. ईंटर नॅशनल टर्मीनल.


टॅक्सी वेगात चालली होति,
गार हवेच्या सपक्यान डोक शांत होत होत.
विमान तळावर टॅक्सी थांबली,
त्यान ट्रॉलीत लगेज भरल.व भाड देवुन तो निघाला,

सर,टॅक्सी ड्रायव्हर ने हाक मारली,
सर, तुमची बॅग राहिली आहे,
त्यान टॅक्सी ड्रायव्हर कड बघितल, अन म्हणाला
बॅग तुला राहु देत, त्यात ७५ लाख रुपये आहेत.
नाहितरी, मला आता त्याचा काहिच उपयोग नाहि,

ड्रायव्हर बराच वेळ त्याच्या पाठमो~या आकृति कडे बघत होता
येणारा दिवस कधीच
तुझ्या आठवणीशिवाय जात नाही
दिवस जरी गेला तरी
तुझी आठवण जात नाही.
-
आज सारे विसरली तू
नावही न येई ओठांवर.....
कसे मानू तू कधी
खरे प्रेम करशील कुणावर......

***********************************

तेव्हा सागर किनारी साक्षीने
तू घेतल्यास किती शपथा.....
किती मारल्यास मिठया तू
तो चंद्र ढगात लपता........
-
नजरेत जरी अश्रू असले
तरी ओठावर हास्य असाव
ओठावरच्या हास्यामागे
नजरेतल्या अश्रूना लपवाव.

**********************************
कसे करू माफ़ तुला
जे घाव तू मला दिले......
घेऊन माझी फूले
तू काटेच मला दिले.....
-
डोळे पुसण्यास माझे
पाऊस धावूनी आला,
थेंब कोणता तुझा नि माझा
हेच कळेना म्हणाला.
**********************************
आज पुन्हा तुझी आठवण आली
आणि मी उगीच हसु लागलो
खोटं खोटं हसताना...
कळलेच नाही, कधी रडु लागलो...

तुझ्या नि माझ्या वाटा,
एकमेकींशी नेहमीच समांतर
एकत्रच चालतात खर तर,
पण मिटत नाही अंतर

मनातला प्रत्येक क्षण
ओठांवरती येईल का?
ओठांवरील प्रत्येक शब्द
मनातच राहील का?
तुझी आठवण येते तेव्हा
तु दिलेली प्रेमपत्रे वाचत बसतो
तु येणार नाहीस माहित असतं
डोळे पुसुन मग स्वतःवरच हसतो..

*************************************
एकही क्षण नाही जेव्हा
तिची आठवण येत नसेल,
असा एकतरी क्षण असेल
जेव्हा ती मला आठवत असेल
-
तू समोर असतेस
तेंव्हा बोलू देत नाहीस |
तू समोर नसतेस
तेंव्हा झोपू देत नाहीस ||

***************************************
तो ढग बघ कसा
बरसण्यासाठी आतुरलाय
तुझ्या चिंब गालावरुन ओघळला
म्हणुन थेंबसुद्धा आनंदलाय
-
माझ्या शब्दांना अजुन तरी
काहीच अर्थ नाही.
जोपर्यंत त्या गीताला
तुझ्या ओठांचा स्पर्श नाही.

**************************************

देवा एकाच मागणी

देवा एकाच मागणी
तिची पापणी भरू दे
माझ्या नावाचा एक तरी थेंबMANGESH KHOT.
तिच्या नयनी तरु दे..
-
रात अशी ही तंद्रित
पापणिहि बघ लवते आहे
ह्रुदयाचे ठोके हळुवार सांगेMANGESH KHOT.
कुणीतरी माझ्यासाठी जागत

या कौलेजच्या कट्ट्यावर ...

त्या कौलेजच्या कट्ट्यावर
एकटाच बसलो होतो
समोरुन तु येताच तुझ्या
प्रेमात पडलो होतो

मग रोज रोज तुझी
वाट पहायची, मग
तु नाही दिसल्यावर मात्र
माझी नजर तुलाच शोधायची

गुलाबाचं लाल फुल देऊन
तुला प्रपोज केलं होतं
आयुष्यभर तुझी सोबतीण राहीन
असं वचन दिलं होतं

असं वचन तू तोडलसं
आणि मैत्रीही मोडलीस
प्रेमाच्या वाटेवर अशी
अर्ध्यावरच मला सोडलीस

तुझ्यी आठवणीतच
जगत बसेन जोपर्यंत
त्या कौलेजच्या कट्ट्यावर बसुन
वाट पाहीन तुझी
दुसरी भेटेपर्यंत ...!

''संस्कार''

''संस्कार''का कळत नाही पण हली मन थोड कठोर झाल आहेप्रेम या शब्दातला जिव्हाळा थोडा कमी झाला आहे प्रेम प्रेम प्रेम बस झाल आता,अरे एखादी गोष्ट आपली होणारच नाही. मग त्या गोष्टीचा विचार कराव का ?तिला हि माहिती आहे कि ती माझी होऊ शकत नाही. मला हि माहिती आहे कि मी तिचा होऊ शकत नाही.दोघांची गत अशी झालेली आहे.जसा आळवाच पान आणि त्यावर पाण्याचा थेंब. स्पर्श होऊ शकेल पण एकजीव उभ्या जन्मात नाही.माझ्या मनातल्या भावना तिच्या मनात कधीच पोहचल्या आहेत.आणि तिच्या मनातल्या हि भावना माझ्या मनात पोहोचल्या आहेत. दोघांच्या हि भावनेत प्रेम आहे. हे दोघांना माहिती आहे . आणि या भावना स्पष्ट का होत नाही. नाही ते कधीच होणार नाही. त्या मागे एकाच कारण असावदोघानाही एकाच बंधनात जखडून ठेवलं आहे. ते म्हणजे..... .

''संस्कार''...................!!!!!.

अहो ऐकलं का ?

अहो ऐकलं का ?
आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!आम्च्या बाईक च्या मागच्या सीट वर धूळ नेहमीच असते
बसुन बसुन त्यावर एखादा संटा,तर कधी एखादी माशीच बसते
अणी बाईक पूस्ण्याचे आम्ही काधिच श्र म घेत नाही
कारण , आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!
सीनेमा बघायला आम्ही गॅंग मधे जातो
मस्त एक बास्केट पोपकोर्न तास र खातो

अणी बूड्ढि का बाल चा चिक्कट.वाडा काधिच घ्यावासा वाट्त नाही
कारण , आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!


वीकएंड्ला आऊटींग कर.तो, फ़क्कत मित्रांबरोबर् च घालवतो

काही नाही तर मसऽत झोपा काढ्ड.तो
अणी रात्री बे रात्री काधिच कोणाला SMS करत नाही
कारण , आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!


आम चे मोबाईल चे बिल फ़ार जास्त येत नाही,
दिवस �� रात २-४ कॉल होतात, जे फ़क्कत घरी कींवा मीत्रांना असतात,

अणी आमचा फोन कधीच जास्त एंगएज येत नाही
कारण , आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!मीत्रांच्या सगळ्या पल्यान मध्ये आम्ही शामील असतो,
कधीच दूसर्र्यांच्या पल्यान्स मध्ये तोंड घालत नाही,
सुट्टी आम्हाला कधीच एकांतात घालवावीशी वाटत नाही,
कारण , आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!लोकांना टाळयायला आम्च्या कडे बाहाने नसतात,
आमचे तर बूवा अड्डे सग्ळ्यांनाच माहीत असतात,
अणी �� . रल्या वेळेत तिथे जाणे जिवावर आले, तर त्याचा काहीच फ़रक पड्त नाही,
कारण , आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!


सुट्ट्या अणी एक तारखे शिवाय फ़ार से कॅलेंडर चे महत्व नस.ते,

बाकी लकश्यात ेवण्या सारखी दोघा-चौघांची बरथडेट असते,
बाकी तारखा लकश्यात ेवायची आम्हाला गरजच ासत नाही,
कारण , आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!


आमचे रेस्टॉरंट चे बील्स फ़ार मो�� े नसतात,
टपरी वरच्या कॉफ़ीतच जस्त गप्पा रंगतात,

अणी सि.सि. डि त जायची कधी गरजच �� ासत नाही,
कारण आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!

बघीतलं नां, गर्ल्फ़्रेंड नसल्याचे बरेच फ़ायदे असतात,
तरी साले सगळे गर्ल्फ़्रेंड सा�� ीच रडतात,
सांगा कोणी त्यांना, पांढरे हत्ती. फ़ार कामाचे नाही,

अणी अजून तरी आमचा यावरचा अ�� ीमान गेलेला नाही,
कारण आम्हाला अजून तरी गर्ल्फ़्रेंड नाही...!

याचा अर्थ ऐसा नाही . . . . .

याचा अर्थ ऐसा नाही . . . . .

मी इ-मेल फॉरवर्ड करतो,
याचा अर्थ ऐसा नाही,
मला काही काम नाही;
कामात फोन करुन
व्यत्यय टाळण्यासाठी,
इ-मेलसारखे दुसरे साधन नाही

मी हसत असतो
याचा अर्थ ऐसा नाही,
माझं डोकं जाग्यावर नाही;
दु:खाचे प्रदर्शन करुन,
सांत्वनाचे शब्द मिळवण्यापेक्षा,
हसत राहणे वाईट नाही

मी सुखात असतो
याचा अर्थ ऐसा नाही,
दु:खात मी होरपळलो नाही;
दुसऱ्याला दु:खात खेचन्यापेक्षा,
एकट्याने होरपळणे चुकीचे नाही

सर्वांची खिल्ली उडवतो,
याचा अर्थ ऐसा नाही,
मला त्यांच्या भावनांची कदर नहीं;
खोटी समजूत घालून,
मर्जीत राहण्यापेक्षा,
खिल्ली उडवणे वाईट नाही

कट्ट्यावर टपोरिगिरी करतो,
याचा अर्थ ऐसा नाही,
की प्रेम मला समजत नाही;
प्रेम करुन कुणाला फसवण्यापेक्षा,
कट्ट्यावर शिट्ट्या मारणं,
टपोरिगिरीचे लक्षण नाही

पीजे मारून हसवतो,
याचा अर्थ ऐसा नाही,
की मला परिस्थितीचे गांभीर्य नाही;
तणाव निर्माण करण्यापेक्षा,
पीजे मारून हसवण्यात..
काही गैर नाही ...

Monday, October 18, 2010

प्रेम करतोस ना तिच्यावर...

प्रेम करतोस ना तिच्यावर,
मग कर फ़क्त प्रेमाचा वर्षाव,
तिने ही कराव प्रेम म्हणून
आणायचा नसतो दबाव....

असेल तिचा नकार, तर
तो हि तू हसत स्विकार,
तिलाही आहे ना स्वत:चा
निर्णय घेण्याचा अधिकार...

नाही म्हणाली तर तूझ्या
प्रेमाने नकाराला होकारात बदल,
का नाही म्हणाली याचा विचार
करुन आधी स्वत:ला बदल...

नाही म्हणाली तर तिच्या
नकारावरही प्रेम कराव,
नाही म्हणता म्हणता तिला
प्रेम करायला शिकवाव...

नको रे घेउस तूझ्या वेड्या
हट्टा पाई तिचा बळी,
काय मिळणार तूला तोडून
एखादी उमलणारी कळी...

खरे प्रेम करतोस ना,
मग ठेव सच्ची निती,
कशाला दाखवतोस उगाच
तिला जिवाचि भिती...

तूझे हे सच्चे रुप पाहून
कदाचित बदलेल तिचा विचार,
तिलाही होईल बघ मग
तुझ्या प्रेमाचा आजार...

अखेर तरीही नसेल तिचा होकार
तर तूही घे अवश्य माघार,
कशाला मांडतोस लेका असा
एकतर्फी प्रेमाचा बाजार..

आज वेळ नाही....

आज वेळ नाही....
आज वेळ नाही....
अमाप सुख आहे सगळ्यान्च्याच
पदरात पण ते अनुभवयला
आज वेळ नाही.....

आईच्या अन्गाईची जाणिव आहे
पण आईला आज
'आई' म्हणायलाच वेळ नाही.....

सगळी नाती संपवुन झालीत
पण आज त्या नात्यान्ना
पुरायलाही आज वेळ नाही.....

सगळ्यान्ची नाव मोबाईल मध्ये सेव आहेत
पण प्रेमाचे चार शब्द
बोलायलाही आज वेळ नाही.....

ज्या पोराबाळान्साठी मेहनत दिवस-रात्र करतात
त्यान्च्याकडे क्षणभर
बघायलाही आज वेळ नाही....

सान्गेल कोण कशाला दुस-याबद्द्ल
जेव्हा ईथे स्वतःकडेच
बघायला वेळ नाही......

डोळ्यावर आलीये खुप झोप
पण आज कोणाकडे
झोपयलाही वेळ नाही.....

ह्रुदयात वेदनान्चा पुर वाहतोय
पण त्या आठवुन
रडायलाही वेळ नाही....

परक्यान्ची जाणिव कशी असेल
जर ईथे आपल्याच माणसान्साठि वेळ नाही...

आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी चाललेल्या
या संघर्षात जरा माग वळुन
पहायलाही वेळ नाही........

अरे जीवना तुच सांग
जगण्यासाठीच चाललेल्या या धावपळीत
जगायलाच आज वेळ का नाही? !!!!!!!

तुला काहीच कसं वाटत नह्व्त ...........

तुला काहीच कसं वाटत नह्व्त ...........


तु जिंकावं म्हणून मला नेहमी हरावं लागत होतं
कधी मी जिंकावं म्हणून तुला एकदा तरी हरताना पाह्यचं होतं

तुझ्या वाटेवर शिणलेल्या त्या डोळ्यांना
माझ्या आठ्व्हनिनी तुझ्या डोळ्यात पाणी पाह्यचं होतं

तुला नुसतं त्या हिरव्या शालूत पाह्यचं नह्व्त
तर तुझ्या हातावर काढलेल्या म्हेन्दीत माझं नाव शोधायचं होतं

तुझ्या हातात भरलेला हिरव्या चुडया सोबत
तुझ्या कपाळी माझ्या नावचं कुंकू लेह्लेलं पाह्यचं होतं

चार चौघात तुला माझी म्हणून मिरवायचं नह्व्त
तर महाबळेश्वरच्या त्या गुलबी थंडीत हि फिरवायचं होतं

सगळच जर एकतर्फी असतं तर काहीच वाटलं नसतं
पण तेव्हा तुला माझ्या जीवाशी खेळताना काहीच कसं वाटत नह्व्त
काहीच कसं वाटत नह्व्त .......................

कारणं जिव माझा तुझ्यात होता.........

कारणं जिव माझा तुझ्यात होता.
जेव्हां हात तुझा हातात होता
तुझ्यासगे लाबं चालत रहायची
आता घराच्या बाहेर पडत नाही
मन घाबरतं कुठेतरी हरवायची.
जेव्हां तुझा हात खाद्यांवर असायचा
मी त्याला आधार समजायची
आता उभी राहताच तोल जातो मझा
धडपडताना तेव्हां तुझा हात धरायची.
जेव्हां तु माझ्या जवळ होतास
तेव्हा सारी सुखं माझ्या जवळ होती
आता काटे विखरलेत अगंणात माझ्या
तेव्हां फ़ुल माझ्या दारात होती.
जेव्हां तु माझ्या काळजात होतास
तेव्हां आत्मा माझ्या मनात होता
आता मी इथे जिवंत प्रेत झालेय
कारणं जिव माझा तुझ्यात होता

राज्य करावं तर शिवाजी महाराजां सारखं .

राज्य करावं तर शिवाजी महाराजां सारखं .
शूर असावं तर राणा प्रतापसारखं .
स्वामिनिष्ठ असावं तर खंडो बल्लाळासारखं.
देशभक्त असावं तर भगतसिंगसारखं.
कारस्थानी असावं तर आनंदीबाईसारखं .
हुशार असावं तर बिरबलासारखं .
धाडसी असावं तर डॉ.आनंदी जोशीसारखं.
करिअर करावी तर लता मंगेशकरसारखी.
सगळ्यांच्या गळ्यातील ताईत ह्वाव तर सचिन तेंडूलकरसारखं.
सत्तेला चिकटून रहाव तर शरद पवारांसारख.
राजकीय पक्ष बदलावेत तर सुब्रमन्यम स्वामीसारखं.
बेसूर गाव तर अलिशा चिनॉयसारखं.
समस्त लोकांना उल्लू बनवावं तर ललित मोदीसारखं.
अष्टपैलू लेखक असावं तर जयवंत दळवीसारखं.
देशाला ललामभूत ह्वाव तर बिल गेट्ससारखं.
निरलस सेवार्थी ह्वाव तर डॉ.तात्यासाहेब लहानेसारखं.
शब्दांचे बुडबुडे फोडावेत तर कॉंग्रेससारखं.
राष्ट्रभाषेचे धिंडवडे काढावेत तर ममता बनेर्जीसारखे.
लग्न न करता नुसतच बिनधास्त बरोबर रहाव तर बिपाशा बसूसारखं .
लग्नाशिवाय झालेली मुलगी खुल्लम खुल्ला वाढवावी तर नीना गुप्तासारखी.
खमक्या असावं तर लालू प्रसादसारखं.
लफडेबाज असावं तर टायगर वूड्ससारखं.
लग्न करावीत तर एलिझाबेथ टेलरसारखी.
उद्योगपती ह्वाव तर टाटासारखं.
सहकुटुंब यशस्वी ह्वाव तर अमिताभ बच्चनसारखं.
अनाकलनीय लिहाव तर ते ग्रेससारखं.
व्यंगचित्रे काढावीत तर ती आर.के.लक्ष्मणसारखी.
बाराच्या भावात जाव तर राजेश खन्नासारखं .
गझल गावी तर मेहंदी हसनसारखी.
घर असावं तर मुकेश अंबानीसारखं.
बायको असावी तर अभिषेक बच्चनसारखी.
चालीचा चोर असावं तर अन्नू मलिकसारखं.
भ्रष्टाचारी असावं तर इंडियन मेडिकल कौन्सिलचा अध्यक्ष केतन देसाईसारखं.
बोलबच्चन असावं तर अरुण जेटलीसारखं.
प्रेमवीर असावं तर शोऐब मलिकसारखं.
निर्ल्लज कामांध असावं तर किचकासारखं किंवा शायनी आहुजासारखं.
प्रेक्षक नाहीत हे कळून सुद्धा सिनेमे काढावेत तर देव आनंदसारखं.
बाईने रूपवान व 'ग्रेसफुल' असावं तर गायत्री देवीसारखं.
बाईन कस नसाव तर राखी सावंतसारखं .
निर्विष विनोद करावा तर पु.ल.देशपांडेसारखा.
लग्न करून सुखी ह्वाव तर माधुरी दीक्षितसारखं.
लग्न करून दुखी ह्वाव तर अदनान सामीसारखं.
दुसरी बायको करायची तर हेमा मालीनिसारखी.
त्रेचाळीस वय झाल तरी देवाच्या नावावर सोडलेल्या बोकडासारखं बकऱ्यांच्या
मागे उंडरत फिरायचं तर सलमान खानसारखं.
बाबा आदमच्या जमान्यात लिहलेल्या एका कादंबरीच्या जीवावर मिशीला तूप लावून फिरायचं तर भालचंद्रनेमाडेसारखं.
बाबा आदमच्या जमान्यात काढलेल्या एका चित्रपटाच्या जीवावर आजही टेचात फिरायचं तर रामदासफुटाणेसारखं .
आनंदात व उत्साहात जगायचं तर यशवंत देवांसारखं.
रडत आणि कटकट करीत जगायचं तर माझ्यासारखं.

जसच्या तस काहीकाही राहत नाही

जसच्या तस काहीकाही राहत नाही

पण जसच्या तस काहीकही राहत नाही
थान्बवायला गेलो वार तर वादळ आल्याशिवाय राहत नाही

धपाटा मारण्यासाठी का होईना पण वाटत
की आई जवळ हवी होती
अन दरवाज्यातल्या मोटारीपेक्षा वाटत
की जुनी सायकलच बरी होती
आदिदास असो वा रामदास असो आजीच्या हातच्या लोणच्यापुढे
सार काही दास आहे
त्याचीच आठवण येऊन आज
मन मात्र उदास आहे
आठवणीच्या ह्या सावल्यान्कडे मी आजकाल पाहत नाही
थाम्बवायला गेलो वार तर वादळ आल्याशिवाय राहत नाही

पुर्वी छत्री हरवली होती आता छत्रहि हरवल आहे
प्रेयसीला लिहीलेल पहीलवहील पत्रही हरवल आहे
पावसाच्या प्रत्येक थेम्बाप्रमाणे
तिची छबी नवी होती
नजर चुकवण्यासाठी का होईना
पण ती जवळ हवी होती
एरवी मुसळधार पावसात चिम्ब भिजणारा मी
आज पावसाच्या वाटेलाही जात नाही
थाम्बवायला गेलो वार तर वादळ आल्याशिवाय राहत नाही

काळ बदलला वेळ बदलली देश बदलला वेष बदलला
नाती बदलली माती बदलली तरीसुध्दा तरीसुध्दा
मन काही प्रवाहाबरोबर वाहत नाही
खरच....थाम्बवायला गेलो वार तर वादळ आल्याशिवाय राहत नाह.

आज प्रथमच तिला पहिल ,,,,,,

आज प्रथमच तिला पहिल
मन वेडावुनच गेल,
एकाच नजरेत तिने
मला पुरत घायाळ केल,

गुलाबी गाल... हरीणिची ती चाल
मादक अशी तिची अदा,
काय सांगू मित्रांनो...
मी झालोय तिच्यावर फ़िदा,

एकटक पाहत बसलो
विसरून सर्व भान,
मिळताच नजरेला नजर
तिने खाली घातली मान,

तिच्याजवळ बोलायची
इच्छा खुप झाली,
कसलाही विचार न करता
सरळ तिचीच वाट धरली,

तीही थोडीशी पुढे आली
कदाचित तिलाही काही बोलायच होत,
काय सांगू मित्रांनो....
नेमक तेव्हाच आईने जागवल होत....

प्रेम करताना विचार नाही केला

प्रेम करताना विचार नाही केला
मला प्रेम मिळेल का?
तू माझी होशील का?
माझ्यावर प्रेम करशील का?
माझ्या या निरास जीवनात नंदनवन फुलेल का?
मनापासून.............मनावर....................
प्रेम करताना कसला विचार करायचा नसतो.
विचार करून कधी प्रेम मिळत नाही........
मी प्रेम केलं...............
तुझ्या गोड हसण्यावर
तुझ्या शांत बसण्यावर
तुझ्या मनमोकळेपानावर
आणि वेगळ्या वाटणाऱ्या स्वभावावर
मी प्रेम केलं..........
तुझ्या मंजुळ बोलण्यावर
मासोळी डोळ्यातील बोलकेपनावर
तुझ्या चेहऱ्यावरील निरागसतेवर
आणि तेवाद्याच शांत मनावर
मी प्रेम केलं....................
तुझ्या कधी तरी रागावन्यावर
रागाने लाल झालेल्या त्या नाकावर
लटके नाक मूरदन्यावर
आणि गाल फुगवून बसण्यावर
मी प्रेम केलं....................
तुझ्या इश्य म्हणन्यावर
तरुण्यासुलभ लाजन्यावर
लाजून झुकणाऱ्या नजरेवर
आणि गुलाबी झालेल्या गलावर
मी प्रेम केलं....................
तुझ्या स्वप्नावर,इच्छा,आकाक्षावर
तुझ्या मनातील भावनांवर
तू सोसलेल्या वेदनांवर
आणि जीवनातील दुखावर
मी प्रेम केलं....................
तू घेतलेल्या प्रत्येक श्वासावर
हृदयातील स्पन्दनावर
माझ्या आठवणीत तू
जागून काढलेल्या रात्रीवर
मी फक्त प्रेम केलं कारण................
प्रेम फक्त करायचं असत निस्वार्थ मानाने..........
प्रेम फक्त द्यायचं असत निरपेक्ष अंतकरणाने.........
मी फक्त प्रेम केलं मनापासून.........मनावर
कधीतरी मलाही असंच प्रेम मिळेल
खर प्रेम करणार कोणीतरी भेटेल
मी फक्त प्रेम केलं
मलाही फक्त प्रेम मिळावं
मलाही फक्त प्रेम मिळावं

Wednesday, October 13, 2010

या जगण्याला अर्थ मिळेना

या जगण्याला अर्थ मिळेना
या जगण्याचा अर्थ कळेना

शोधू कुठे मी तुला सजना रे
कळत नाही हे मजला रे ...
तू रिम झिमनारा पाऊस आहेस ...
हे मला उमजेना ...!!१!!
...या जगण्याला....

मनात माझ्या जागवलिस तू
प्रेमाची ही नवी भाषा तू
तू अक्कल बुधिमंत आहेस
मी बुद्धू हे समजेना ...!!२!!
...या जगण्याला....

हास्याने तुझे शब्द फुटेणा
जिवात माझ्या जिव जडेणा
प्रेमाची ही पाउल खून माझी
हृदयी तुझ्या उमटेणा ....!!३!!
...या जगण्याला....

जीवन गाणे पद्यासम वाटे
आयुष्य म्हणजे गुलाब काटे
कुंपणात मी राहून तरी ही तू
काटयासम मज तू वाटेना ...!!४!!
...या जगण्याला....

Friday, October 8, 2010

Who WE are is beyond thoughts,

Who WE are is beyond thoughts,
It is beyond what the mind can imagine,
Yet together let us dream of the Oneness we share,
As a bridge to re-unite OUR experience with Each Other.

My blood stained heart will always show

My blood stained heart will always show
From so much hurt he didn't know
They said love would make you cry
Thy didn't warn me it made u wanna die

My blood stained heart is turning blue
Cause my heart is hurting through and through
I wish it didnt hurt so bad
Cause all it does is makes me sad

My blood stained heart will always remind me
Of the love which is new bhnd me
When we broke up all it causd was pain
And out of that pain was there anything to gain?

Top 100's of Rajnikanth... Hahahaha

1. Rajnikanth killed the Dead Sea.
2. When Rajnikanth does push-ups, he isn't lifting himself up. He is pushing the earth down.
3. There is no such thing as evolution, it's just a list of creatures that Rajnikanth allowed to live.
4. Rajnikanth gave Mona Lisa that smile.
5. Rajnikanth can divide by zero.
6. Rajnikanth can judge a book by its cover.
7. Rajnikanth can drown a fish.
8. Rajnikanth can delete the Recycle Bin.
9. Rajnikanth once got into a fight with a VCR player. Now it plays DVDs.
10. Rajnikanth can slam a revolving door.
11. Rajnikanth once kicked a horse in the chin. Its descendants are today called giraffes.
12. Rajnikanth once ordered a plate of idli in McDonald's, and got it.
13. Rajnikanth can win at Solitaire with only 18 cards.
14. The Bermuda Triangle used to be the Bermuda Square, until Rajnikanth kicked one of the corners off.
15. Rajnikanth can build a snowman out of rain.
16. Rajnikanth can strangle you with a cordless phone.
17. Rajnikanth can make onions cry.
18. Rajnikanth destroyed the periodic table, because he only recognises the element of surprise.
19. Rajnikanth has counted to infinity, twice.
20. Rajinikanth can watch the show 60 minutes in 20 minutes.
21. Rajnikanth will attain separate statehood in 2013.
22. Rajnikanth did, in fact, build Rome in a day.
23. Rajnikanth once got into a knife-fight. The knife lost.
24. Rajnikanth can play the violin with a piano.
25. Rajnikanth never wet his bed as a child. The bed wet itself in fear.
26. The only man who ever outsmarted Rajnikanth was Stephen Hawking, and he got what he deserved.
27. Rajnikanth can talk about Fight Club.
28.  Rajnikanth doesn't breathe. Air hides in his lungs for protection.
29. There are no weapons of mass destruction in Iraq. Rajnikanth lives in Chennai.
30. Rajnikanth kills Harry Potter in the eighth book.
31. Rajnikanth does not own a stove, oven, or microwave, because revenge is a dish best served cold.
32. Rajnikanth has already been to Mars, that's why there are no signs of life there.
33. Rajnikanth doesn't move at the speed of light. Light moves at the speed of Rajnikanth.
34. Rajnikanth knows Victoria's secret.
35. Water boils faster when Rajnikanth stares at it.
36. Rajinikanth is the only man to ever defeat a brick wall in a game of tennis.
37. Rajnikanth kills two stones with one bird.
38. google won't find rajnikanth because you don't find him, rajni finds you
39. Rajnikanth gave the Joker his scars.
40. Rajnikanth leaves messages before the beep.
41. Rajnikanth once warned a young girl to be good "or else". The result? Mother Teresa.
42. Rajnikanth electrocuted Iron Man.
43. Rajnikanth killed SpiderMan using Baygon anti-bug spray.
44. Rajnikanth can make PCs better than the Mac.
45. Rajnikanth puts the laughter in 'manslaughter'.
46. Rajnikanth goes to court and sentences the judge.
47. Rajnikanth can handle the truth.
48. Rajnikanth can speak Braille.
49. Rajnikanth can dodge Chuck Norris' roundhouse kicks.
50. Rajnikanth calls Voldemort by his name.
51. Who do you think taught Voldemort Parseltongue? Rajnikanth did.
52. Rajnikanth can teach an old dog new tricks
53. Chuck Norris once met Rajnikanth. The result ” he was reduced to a joke on the Internet.
54. Rajnikanth got small pox when he was a kid. As a result, small pox is now eradicated.
55. Rajnikanth's calendar goes straight from March 31st to April 2nd, no one fools Rajnikanth.
56. Rajnikanth grinds his coffee with his teeth and boils the water with his own rage.
57. The last time Rajnikanth killed someone, he slapped himself to do it. The other guy just disintegrated. Resonance.
58. Rajnikanth once had a heart attack. His heart lost.
59. Rajnikanth is so fast, he can run around the world and punch himself in the back of the head.
60. Rajnikanth can run at speed of light around a tree and screw himself.
61. Rajnikanth can lick his elbows.
62. Rajnikanth once ate an entire bottle of sleeping pills. They made him blink.
63. Rajnikanth does not get frostbite. Rajnikanth bites frost.
64. Rajnikanth doesn't wear a watch. He decides what time it is.
65. Rajnikanth got his driver's licence at the age of 16 seconds.
66. When you say "no one is perfect", Rajnikanth takes this as a personal insult.
67. In an average living room there are 1,242 objects Rajnikanth could use to kill you, including the room itself.
68. Words like awesomeness, brilliance, legendary etc. were added to the dictionary in the year 1949. That was the year Rajnikanth was born.
69. The statement "nobody can cheat death", is a personal insult to Rajnikanth. Rajni cheats and fools death everyday.
70. When Rajnikanth is asked to kill some one he doesn't know, he shoots the bullet and directs it the day he finds out.
71. Rajnikanth can give pain to painkillers and headache to Anacin.
72. Rajnikanth knows what women really want.
73. Time and tide wait for Rajnikanth.
74. Rajnikanth sneezed only once in his entire life, that's when the tsunami occurred in the Indian ocean.
75. As a child when Rajnikanth had dyslexia, he simply re-scripted the alphabet.
76. Rajnikanth collects Honey from his private Moon ” HoneyMoon.
77. Rajnikanth can answer a missed call.
78. Rajnikanth doesn't need a visa to travel abroad, he just jumps from the tallest building in Chennai and holds himself in the air while the earth rotates.
79. Rajnikanth's brain works faster than Chacha Chaudhury's.
80. Rajnikanth doesn't shower. He only takes blood baths.
81. To be or not to be? That is the question. The answer? Rajnikanth.
82. The quickest way to a man's heart is with Rajnikanth's fist.
83. Where there is a will, there is a way. Where there is Rajnikanth, there is no other way.
84. Rajnikanth's every step creates a mini whirlwind. Hurricane Katrina was the result of a morning jog.
85. Rajnikanth doesn't bowl strikes, he just knocks down one pin and the other nine faint out of fear.
86. Archaeologists unearthed an old English dictionary dating back to the year 1236. It defined "victim" as "one who has encountered Rajnikanth".
87. There is no such thing as global warming. Rajnikanth was feeling cold, so brought the sun closer to heat the earth up.
88. Once a cobra bit Rajnikanth' leg. After five days of excruciating pain, the cobra died.
89. Rajnikanth is a champion in the game 'hide n' seek', as no one can hide from Rajnikanth.
90. Rajnikanth proves Newton wrong all the time. Every time he performs an action, he simply eliminates anything and everything that can provide the reaction.
91. Rajnikanth is a weapon created by God to use on doomsday to end the world.
92. Aliens do indeed exist. They just know better than to visit a planet that Rajnikanth is on.
93. We live in an expanding universe. All of it is trying to get away from Rajnikanth.
94. If at first you don't succeed, you're not Rajnikanth.
95. Rajnikanth's first job was as a bus conductor. There were no survivors.
96. Rajnikanth does not style his hair. 
It lays perfectly in place out of sheer terror.
97. When Rajnikanth plays Monopoly, it affects the actual world economy.
98. Rajnikanth's house has no doors, only walls that he walks through.
99. Gmail's new ID: gmail@rajnikanth.com
100. 'Robot is released. 
Rajnikanth gives Times of India 3 stars.'

Tuesday, October 5, 2010

Love works in miracle


Love works in miracles every day: such as 
weakening the strong and stretching the weak; 
making fools of the wise and wise men of fools; 
favoring the passions, destroying reason, and in a word, turning everything topsy-turvy.
Just how my world is nw topsy turvy bt m likin it