Sunday, October 31, 2010

पण प्रेम निभावणं कठीण असतं.....

पण प्रेम निभावणं कठीण असतं.....

हातात हात घेउन चालणं सोपं असतं
पण तोच हात आयुष्यभर हातात घेउन
पाउलवाट शोधणं कठीण असतं,

कधी कधी एकमेकांत गुतंत जाणं सोपं असतं
पण ती गुतंवणूक आयुष्यभर जपणं कठीणं असतं
माझा तुझ्यावर विश्वास आहे हे म्हणणं सोपं असतं
पण तोच विश्वास कायम ठेवून वाटचालं
करणं मात्र कठीणं असतं

प्रेमात खुप वचनं आणि शपथा देणं सोपं असतं
पण ती वचनं आणि शपथा निभावनं
मात्र फ़ारच कठीणं असतं

प्रेमात खोटं बोलणं सोपं असतं
पण खर बोलून प्रेम टिकवनं
मात्र नक्कीच कठीणं असतं

म्हणून सांगतो की प्रेमात पडणं
सोपं नसतं, सोपं नसतं, सोपं नसतं

No comments: