Tuesday, May 11, 2010

मनात दडले बरेच काही...


मनात दडले बरेच काही... 

मनात दडले बरेच काही 
पण ओठावर ते यायचे नाही 

आस कुणाची तरी 
वाट कुणाची तरी 
हवीहवीशी वाटणारी 
साथ कुणाची तरी 

हास्य कुणाचे तरी 
अश्रू कुणाचे तरी 
डोळयात न सामावणारे 
सौंदय कुणाचे तरी 
प्रेम कुणाचे तरी 
केलेला द्वेष कुणी तरी 
काही गोड काही कटू 
आठवणी कुणाच्या तरी 

भावना कुणाच्या तरी 
दिलेल्या यातना कुणी तरी 
दोष काहीच नसताना 
केलेले आरोप कुणी तरी 

विचार माझा तरी 
विचार जगाचा तरी 
माझ्या कविता घडविणाया 
विचार तिचा तरी 

खरंच....मनात दडले बरेच काही 

No comments: