Tuesday, March 2, 2010

प्रयत्न करूनही तुला विसरु शकत नाही....
असा प्रयत्न मी का करते तेहि मला कळत नाही...

मला तुझा सहवास हवा हे जरी खर असल तरी.....
तुला त्रास देण्याचा माझा हेतु अजिबात नाही ...
पण तुझ्या सोबत बोलावस वाटण यात माझा काहीच दोष नाही ...

****************M*************************

No comments: