Sunday, June 27, 2010

एक नकार पचवायला खर्चिली तारुण्यातली सारी उर्मी
अजूनहि भरले नाहीत घाव, जे बसले थेट वर्मी
अता नको दुसरा नकार, चालले आहे ते बरे आहे
तोवर तू माझीच अशी मनाची समजूत घातली आहे

No comments: