Friday, November 18, 2011

आयुष्यात सर्वात वाईट वाटले

आयुष्यात सर्वात वाईट वाटले कि मी खूप काही चुका केल्या पण सर्वात जास्त याचे वाईट वाटते कि त्या हजार चुका मी चुकीच्या व्यक्तीसाठी केल्या

No comments: