Saturday, November 19, 2011

मला आठवतंय तुझ माझ्याशी बोलन

मला आठवतंय तुझ माझ्याशी बोलन
काय बोलतो तिथे लक्ष न देता तुझ्यात गुंग होण
मला आठवतंयतुझ मला पागल म्हणन
मग मी खोट खोट तुझ्यावर रागवण
मला आठवतंय तुझ मला लाडान बोलन
हे ऐकताना नव्यान तुझ्या प्रेमात पडण
मला आठवतंय तुझ माझ्यावर प्रेम करण
प्रत्येक वेळेस माझ त्या प्रेमास जगन
मला आठवतंय तुझ माझ्यावरच चिडण
तुझा राग जावा म्हणून माझा हि धड्पद्न
मला आठवतंय तुझ मला टाळण
अस वागताना तुझ .माझ वेड्यागत होण
मला आठवतंय माझ्यावर प्रेम नाही अस तुझ बोलन
अन माझ ते कठोर मनान स्विकारण
मला आठवतंय तुझ माझ्याशी खर बोलन
म्हणून तर तुझ्यावरच माझ प्रेम पुन्हा पुन्हा गाढ होण
मला आठवतंय तुझ्याशी बोलण्यासाठी
माझ तडपण.नेमक तुला त्या गोष्टीचा त्रास होण
मला आठवतंय तुझ्या सोबतच चा प्रत्येक क्षण
अन फक्त तुझ्यात .गुंतलेल ते माझ मन
पण.......
तुला आठवत का रेमाझ तुझ्यासाठीच जगन
कुठलीही अपेक्षा न करता फक्त तुझी वाट बघन
तुला आठवत का रे एकदा तरी तुझ मला आठवण
मी काढलेल्या आठवणी मुळे सतत तुला उचकीच लागण
मला सार आठवत पण तुला आठवत कि नाही माहित नाही
कारण तस प्रेम तू कधी केलाच नाही
कारण तस प्रेम तू कधी केलाच नाही ..!!!!!

No comments: