Friday, November 25, 2011

माझे खरे प्रेम तिला कधी कळलेच नाही

‎""माझे खरे प्रेम तिला कधी कळलेच नाही"" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"रोज सकाळी अंघोळ केल्यावर पूजा करतो,
न चुकता तुझ्यासाठी काहीतरी मागत असतो,
एकदा देव म्हणाला कधी तरी चुकून स्वतः साठीपण मागत जा,
त्याला म्हटले तीच्याशिवाय माझे आयुष्य तरी आहे का रे?
मला झोपायला जमीन दिलीस तरी चालेल .... पण तीला तू मखमली पलंग दे,
मला दिवसभराची भूक दिलीस तरी चालेल ... पण तीला तू दरवेळी १२ पक्वान्न दे,
मला तू भले अंधारात ठेव पण तीच्यासाठी ... न विझणारी तू प्रकाशाची ज्योत दे ,
माझ्या वाटेला दुखाश्रू आले तरी चालेल ... पण तीला नेहमी आनंदात ठेव,
माझ्यातला जीव घेतलास तरी चालेल ... पण तीच्या हृदयात माझे स्थान असच ठेव,
माझे मागणे ऐकून देवपण थक्क झाला,
कधी न रडणाऱ्या देवाचा डोळा पण तेव्हा पाणावला,
का करतोस इतके प्रेम तीच्यावर जीने प्रेम तुझे स्वीकारले नाही,
का मरतोस तीच्यासाठी जीने जगणे तुझे मान्य केले नाही.
मी म्हटलो सगळ्या प्रश्नाची उत्तरे तुला भेटतील ,
जेव्हा तू पण कुणाच्या खऱ्या प्रेमात पडशील... "

तुझा आणि फक्त तुझाच

No comments: