Tuesday, February 14, 2012

काळ देहासी आला खाऊ - संत नामदेव

काळ देहासी आला खाऊ ।
आम्ही आनंदे नाचू गाऊ ॥१॥

कोणे वेळे काय गाणे ।
हे तो भगवंता मी नेणे ॥२॥

टाळ मृदुंग दक्षिणेकडे ।
माझे गाणे पश्चिमेकडे ॥३॥

नामा म्हणे बा केशवा ।
जन्मोजन्मी द्यावी सेवा ॥४॥
रचना - संत नामदेव
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वर - सुरेश वाडकर

No comments: