Wednesday, December 7, 2011

यदा-कदाचीत असे घडावे

यदा-कदाचीत असे घडावे,
मलाही वाटते की प्रेमात पडावे ।

कोणावरतरी निस्वार्थी प्रेम करावे,
आणि तीच्यासाठी मीही किँचीतसे झूरावे ।

महिन्यातून एकदा तीने उगाचच रूसावे,
आणि मी मनवता-मनवता खुदकन हसावे ।

राञभर फोनवर तीने मला सतवावे,
दिवसभर मी तीला भेटीसाठी पटवावे ।

कुठेतरी एकांतात चोरून भेटावे,
आणि जान्यासाठी घाई
म्हणून मी तीच्यावर रागवावे ।

दोन दिवस अबोला पाळुन एकमेकांना आठवावे,
मग छोटेसे प्रेमपञ तीने मला पाठवावे ।

यदा-कदाचीत असे घडावे,
मलाही वाटते की प्रेमात पडावे ।।

No comments: