Monday, December 5, 2011

सकाळी सकाळी 'उठ ना' म्हणत त्याच्या अंगावरून बोट फिरवत शहारे आणणारी ती

सकाळी सकाळी 'उठ ना' म्हणत त्याच्या अंगावरून बोट फिरवत शहारे आणणारी ती
'थांब ना थोडा वेळ' म्हणत हलकेच तिलाच जवळ ओढणारा तो..
हातातला हात कसातरी सोडवून लाजत पळून जाणारी ती,
सकाळीच थोडा गोड झाल्याने रोमांचित झालेला तो
''असे रे काय करतोस जाणा अंघोळीला' म्हणत बळेबळे त्याला दूर सारणारी ती,
उगाचच तिला सतावत तिथेच रेंगाळत मिठीत ठेवणारा तो,
थोडेसे रमवून त्याला अंघोळीला पाठवणारी ती,
जाता जाता मुद्दाम टॉवेल बाहेर विसरणारा तो,
सगळे माहित असल्याने मागून टॉवेल ठेवून येणारी ती,
"रोज रोज काय रे तुझे' म्हणत आत येणाऱ्या तिला शोवर खाली खेचणारा तो,
पाण्याचे थेंब झेलत त्याच्या मिठीत अंग अंग शहारणारी ती,
प्रणयमय धुंदीत पाण्याच्या थेम्बासारखा तिच्यासोबत प्रेमात न्हालेला तो,
"पुरे आता चल" म्हणत त्याचे डोके पुसत घाई करणारी ती,
डोके पुसून घेता घेता हलकेच कवेत उचलून तिला बाहेर आणणारा तो,
"सगळे घेतले ना" म्हणत त्याच्या शर्टचे बटन लावणारी ती,
'एक काम बाकी आहे' म्हणत तिला जवळ घेणारा तो..
"संध्याकाळी लवकर ये" असे विरहाच्या उदाशिनपणाने बोलणारी ती,
"येतो ग!" म्हणत जड पावलांनी ऑफिस जाणारा तो..

No comments: